İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Niğde Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hizmet Standartları Cetveli

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
S. No. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ                    (EN GEÇ)
1 Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması İşleri 1 Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi 30 GÜN
2 Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasının bulunduğu dilekçe
2 Bilgi Edinme Talebi 1 Elektronik ortamda başvuru olursa;                                                                                                      T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, ikamet, işyeri adresi, cevabı nasıl istediği (yazılı,elektronik) 15 GÜN                    (Bilgi veya belgenin başka kurumdan istenmesi veya başka bir kurumun görüşünün alınması gerekmesi durumunda 30 GÜN)
2 Dilekçe ile başvuruyor ise;                                                                                                               Mutlaka imzalı dilekçe                                                                                                                         Avukat vasıtası ile müracaat edilmesi durumunda mutlaka vekaletname  
3 Başvuru sahibi tüzel kişi ise;                                                                                                               Tüzel kişinin unvan ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe
3 Öğrenci Staj Başvuruları 1 Öğrenim gördüğü okuldan gelecek yazı 3 GÜN
2 Staj başvuru formu  
3 Öğrenci belgesi (okuldan tasdikli)
4 Hukuki Görüş Talebi   Talep yazısı ve varsa ekleri, ilgili evraklar 30 GÜN
5 İdari Yargı Usül Kanunu Uyarınca Yapılan Başvurular   Avukattan; Talebin tabi olduğu yasal süre
1 Avukatlık belgesi  
2 Vekaletname  
3 Başvuru dilekçesi
6 Emekli veya görevden ayrılan ve kadro derecesi 1,2,3 olan personelin kendisi ile birinci derece yakınlarına pasaport alabilmesi ve süre uzatılması işlemleri 1 Dilekçe                                                                                            2 GÜN
2 Fotoğraf
7 Naklen Tayin Talebi   Dilekçe ve ekinde; 30 GÜN
1 Kişinin halen görev yaptığı kurumu ve görevini belgeleyen evraklar
8 KPSS sonucuna Göre Açıktan Personel Atanması 1 Dilekçe 1-2 AY
2 Öğrenim belgesinin aslı ya da tasdikli örneği
3 Sabıka kaydı beyanı
4 Erkek adaylar için askerlik belgesi  
5 12 adet fotoğraf  
6 Sağlık kurulu raporu  
7 Kadro için istenen diğer şartların belgeleri ( ehliyet, sertifika vb.)
9 Muvafakat İsteme İşlemleri   İsteyen kurumun resmi yazısı   30 GÜN
10 Emekli veya görevden ayrılan eski personelin hizmet belgeleri ile mevcut dosyasındaki belgelerin aslı veya fotokopi talepleri   Yazılı müracaat   2 GÜN
11 Teminat İadesi 1 İlgili Birim Yazısı 5 DAKİKA 
2 Kişi ise Kimlik Fotokopisi 
3 Kurum ise Vekalet, Vekili, İmza Sirküsü, Kimlik Fotokopisi, Kaşe
4 Banka İban Numarası 
12 Firma / Ödeme Hak ediş 1 İlgili Birim Ödeme Emri Belgesi    15 DAKİKA 
2 Şirket ise Yetki Belgesi  
3 İmza Sirküsü  
4 Kimlik Fotokopisi Yetkili Kişinin  
5 Vergi Dairesi ve S.G.K.dan Borcu Yoktur Yazıları
6 Firma Kaşesi
7 Banka İban Numarası 
13 Genel Temizlik Hizmet Alım İhalesi / Personel Taşıma Hizmeti Alımı /     Yemek Hizmet Alımı İhalesi 1 Ticaret Sicil Gazetesi Aslı 1 AY
2 Ticaret Odası Belgesi
3 İmza Sirküleri
4 Vekaletname
5 Geçici Teminat
6 Referans  Mektubu
7 Bilanço  
8 İş Bitirme Belgesi  
9 Kalite Belgesi
14 Bakım Onarım Hizmeti Alımı 22/d   Fiyat Teklif Mektubu 3 GÜN
  Borcu Yoktur Belgesi (2.000.00TL ve üzeri bedeli olan alımlarda)                                                  (Fax ve e-posta olabilir.
15 Araç Sefer Görev Emrinin Vatandaşlara Verilmesi 1 Araç Ruhsat Fotokopisi   1 GÜN
2 Dilekçe  
16 Arama Kurtarma Hizmetleri Vatandaşların İhbarı   Derhal Olay Yerine İntikal Edilir
17 Hak Sahipliği İşlemleri                                 Talep ve Taahhütname Verme Süreci Afetzede isim listelerinin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmasından sonra ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarında çıkılan ilan süresi içerisinde; ilgili afetzedelerin   60 GÜN
1 Muhtarlıkça onaylı talep ve taahhütname  
2 Mülkiyet Belgesi ((Tapu kaydı vs.)  
3 Talep ve taahhütname verecek kişinin bir adet nüfus cüzdan fotokopisi, Talep ve Taahhüt verenlerin durumları Mahallie Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunca incelenerek hak sahibi kabul edilenler ve edilmeyenler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına sunulur.  
18 Hak Sahipliği İşlemleri                                  Hak Sahipliğine İtiraz İşlemleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hak sahibi kabul edilmeyenlere hak sahibi kabul edilmedikleri tebliğ işleminden sonra 15 gün içinde itiraz dilekçesi verilir. İtiraz edenlerin durumları komisyonca tekrar incelenir.   15  Gün
19 Hak Sahiplerinin                                    Borçlandırma İşlemleri Hak Sahipliği kabul edilenlere ilgili köy ve mahalle muhtarlığınca çıkılacak ilandaki süreler içerisinde ilgili bankaya giderek borçlandırma işlemlerini yapması istenir. Bankaca:  
1 Hak Sahibinin Nüfus Cüzdanının aslı   60 GÜN
2 Kefil (Kefil yok ise  muhtar veya azalarının imzası)  
3 2 Yıl ödemesiz 18 yıl vadeli açık borçlandırma senetleri imzalanması istenir.  
20 Münferit Afetlerde Hasar Tespit İşlemleri         Kişinin Dilekçesi   2 İş Günü
21 Borcu biten afet konutunun tapu devrinin yapılabileceğine dair işlemler 1 Dilekçe   60 GÜN
2 Nüfus cüzdan fotokopisi  
3 Afet Konutunun borcunun bittiğine dair bankadan alınacak borcu yoktur yazısı.  
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri   : Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Niğde Valiliği
  Ad Soyad              : Şevki TÜRK Ad Soyad                 : Ekrem AYLANÇ
  Unvan                    :  İl Müdür V. Unvan                       : Vali Yardımcısı
  Adres                    : Selçuk Mah.Selçuklu Cad. No:42 Niğde Adres  : Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Feridun     Zaren Caddesi,51200 - Merkez/Niğde
  Tel                         :  388 2322310     Tel                            : 388 2322324
  Faks                      : 388 2324706     Faks                         : 388 2322326
  Eposta                  :  nigdemdr@afad.gov.tr   Eposta                      : nigde@icisleri.gov.tr